Daily Archives: November 26, 2018

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

หลักเกณฑ์เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

Read More »