Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


About Us


 Vision & Mission
 Message From Chairman
 Board of Director &
     Executive Committee

 Nomination and
     Remuneration Committee

 Management Structure
 Regulation
 

Vision, Mission and Business Goals

Vision

The Company will be a leading provider of creative, constructive and reliable content for businesses as well as modern consumer groups. It will offer total solution and consultancy of marketing communication services equipped with innovative technology and tools.

Mission

The Company will create quality content relating to business, ICT, education, and other relevant fields, that are constructive and reliable. We will provide advanced communication platforms that are efficient and able to access targeted consumer groups. The Company will utilize ICT innovations to develop digital tools aiming to provide integrated marketing services that fulfill customers’ requirements, with speed, accuracy and effectiveness, to enhance the potentials and competitiveness of our customers.

Business Goals

The followings are the goals for the Company’s core businesses:

  1. Content Development
  2. The Company aims to be a leading content provider in the fields of business management, marketing, ICT, education and other interesting knowledge to enhance the competitiveness of our audience through various media platforms. We will focus on developing constructive, quality and reliable content.

  3. Media
  4. The Company aims to be a leading media that can access younger-generation consumer groups, by distributing content through different media channels that can influence the perception of our target audience. The media may include print, TV, online, events or other marketing channels. Enhancing customers’ ability to communicate with their target groups is our ultimate goal.

  5. Comprehensive Marketing Services
  6. The Company aims to be a leading provider of comprehensive marketing services to help our customers create consumers’ awareness, understanding and acceptance of their products and services. Our ranges of services: marketing consultation, advertising, public relations, sales promotions, direct marketing, as well as trainings, conference, exposition and marketing event organizing, will be integrated to help customers achieve the best outcome. We will use our expertise, experience and innovative marketing tools to provide the comprehensive marketing services to both public and private sectors in the national and regional scales.

  7. Development of Digital Tools
  8. The Company aims to develop software and applications on computer and mobile device to achieve 2-way communication with our audiences. This is a part of integrated media development strategies to access new-generation customers as well as to attain effective content distribution and integrated marketing communication services.


วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทจะเป็นผู้นำในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เป็นสื่อที่เข้าถึง ผู้บริโภครุ่นใหม่ รวมทั้งเป็นผู้ให้คำปรึกษาและบริการทางการสื่อสารการตลาดที่มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ด้วย เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย

พันธกิจ

บริษัทจะพัฒนาการผลิตเนื้อหาคอนเทนต์ด้านธุรกิจ ไอซีที การศึกษา และคอนเทนต์ด้านอื่นที่เป็น ประโยชน์ และมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงการพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการที่ทันสมัย ตลอดจนจะพัฒนาเครื่องมือทางดิจิทัล ด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ  มุ่งสู่การบริการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ ด้วย ความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บุคคลและ องค์กร

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการผลิตคอนเทนต์

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตเนื้อหา (Content Provider) ด้านบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด ไอซีที การศึกษา และคอนเทนต์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ ผู้อ่าน ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเนื้อหาที่สร้างสรรค์ มีคุณภาพ และเชื่อถือได้

2. ด้านสื่อ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านสื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยนำเสนอเนื้อหาที่ผลิตขึ้นผ่าน สื่อต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์  งานอีเวนต์ หรือสื่ออื่น ๆ  เพื่อเพิ่มศักยภาพของลูกค้า ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ด้านการให้บริการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านการให้บริการสื่อสารทางการตลาดที่ครบวงจร เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาทางการตลาด การฝึกอบรม การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การจัดงานแสดงสินค้า การจัดการประชุมสัมมนา และ กิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ  ให้กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ด้วยองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือทางการตลาด ตลอดจนนวัตกรรม สมัยใหม่

4. ด้านการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล

บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ ตลอดจนแอพพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ  เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสาร 2 ทางกับผู้บริโภค เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการพัฒนาสื่อที่จะเข้าถึง กลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่คอนเทนต์ และส่งเสริมธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาด อีกด้วย


ARIP Public Company Limited
99/16-20 Ratchadapisek Rd.,
Din-Daeng, Bangkok Thailand 10400


Tel : 66(0) 2642-3400
Fax : 66(0) 2641-2331

Copyright @ 2011 - 2012 ARIPPLC.COM All Rights Reserved.