Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Corporate Governance


 Corporate Governance
 Code of Conduct
 Human Resource Development Policy
 Policy on Conflict of Interest นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 Internal Control นโยบายการควบคุมภายใน
 Anti-Corruption Policy นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 Whistle Blowing ระเบียบการร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา
 


คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม ทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความโปร่งใสเป็นสำคัญ และมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม บริษัทฯ จึงได้กำหนดจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหาร และพนักงานพึงปฏิบัติ อันส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อบริษัทฯ และได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม

แนวทางปฏิบัติ

จริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อของบริษัทฯ

กองบรรณาธิการทุกสื่อของบริษัทฯ ได้มีเจตนารมณ์ และยึดมั่นแนวทางการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของการทำวิชาชีพสื่อ โดยนำเสนอข้อมูล และข้อเท็จจริง มีความเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อในบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 1. ต้องยึดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้องแม่นยำและความครบถ้วน
 2. ต้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือ หมู่คณะ
 3. ต้องแสดงความพยายาม ในการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
 4. ต้องไม่แต่งเติมเนื้อหาสาระของข่าวสาร จนคลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเป็นจริง
 5. ต้องละเว้นการเสนอข้อมูลข่าวสารเพราะความลำเอียง หรือมีอคติจนเป็นเหตุให้ข่าวนั้นคลาด เคลื่อนหรือเกินจากความเป็นจริง
 6. ต้องไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว
 7. เมื่อคัดลอกข้อความใดจากหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ต้องบอกที่มาของข้อความ นั้น
 8. การเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีการพาดพิง อันอาจเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ต้องแสดงถึงความ พยายามในการเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาแสดงข้อเท็จจริงด้วย
 9. ในกรณีที่มีการเสนอข้อมูลข่าวสารผิดพลาด ต้องลงพิมพ์แก้ไขข้อผิดพลาด ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
 10. ต้องไม่เสนอข้อมูลข่าวสารโดยเลื่อนลอยปราศจากแหล่งที่มา พึงระบุชื่อบุคคลที่ให้สัมภาษณ์หรือให้ข่าวอย่างเปิดเผย เว้นแต่จะมีเหตุอันควรปกปิดเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของแหล่งข่าว และต้องเป็น ประโยชน์ต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณชน
 11. ต้องปกปิดชื่อและฐานะของบุคคลที่ให้ข่าวไว้เป็นความลับ หากได้ให้คำมั่นแก่แหล่งข่าวนั้นไว้ ต้องปกปิดนามปากกาหรือนามแฝงที่ปรากฎในสื่อนั้นไว้เป็นความลับ
 12. ในการเสนอข้อมูลข่าวสารหรือภาพใด ๆ ต้องคำนึงมิให้ล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ บุคคลที่ตกเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรีและผู้ด้อย โอกาส ในการเสนอข้อมูลข่าวสาร ตามวรรคแรกต้องไม่เป็นการซ้ำเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรีและผู้ ด้อยโอกาสนั้นไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
 13. การพาดหัวข่าวและความนำของในสื่อของบริษัทฯ ต้องไม่เกินไปจากข้อเท็จจริงในข่าวและต้องสะท้อน ใจความสำคัญหรือเนื้อหาหลักของข่าว
 14. จะต้องไม่เสนอภาพที่อุจาด ลามกอนาจาร หรือน่าหวาดเสียวโดยไม่คำนึงถึงความรู้ สึกของสาธารณชนอย่างถี่ถ้วน
 15. ในการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ ต้องให้ความเที่ยงธรรมแก่ฝ่ายที่ถูก พาดพิงเสมอ
 16. ข้อความที่เป็นประกาศโฆษณา ที่ปรากฏอยู่ในสื่อของบริษัทฯ ต้องแสดงให้เห็นชัดว่าเป็นประกาศ โฆษณา จะแอบแฝงเป็นการเสนอข่าวหรือความคิดเห็นมิได้
 17. ต้องไม่ประพฤติปฏิบัติการใดๆ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ ศักดิ์แห่งวิชาชีพ
 18. ต้องไม่อวดอ้างหรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเรียกร้องสิทธิหรือผล ประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรม
 19. ต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อ ให้กระทำการหรือไม่กระทำการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง รอบด้าน
 20. ละเว้นการรับอภิสิทธิ์ หรือตำแหน่ง เพื่อให้กระทำการ หรือไม่ กระทำการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้าน
 21. การเสนอข้อมูลข่าวสารให้ตระหนักถึงความสำคัญของข่าวสารต่อสาธารณชนและไม่เสนอข่าวสาร ในทำนองชวนเชื่อในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
 22. การได้มาซึ่งข่าวสาร ต้องใช้วิธีที่สุภาพและซื่อสัตย์
 23. ในการแสดงความคิดเห็น ทำโดยบริสุทธิ์ใจ และไม่มีพันธะกรณีอื่นใด นอก จากมุ่งปฏิบัติหน้าที่เพื่อสาธารณชน โดยไม่ยอมให้อิทธิพลอื่นใดมาครอบงำความคิดเห็น
 24. ละเว้นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 25. ใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบ ให้ประกาศโฆษณาทั้งหลายอยู่ภายในขอบเขต ของศีลธรรมและวัฒนธรรม รวมถึงระมัดระวังที่จะไม่เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประกาศโฆษณาที่น่า สงสัยว่าจะเป็นภัยแก่สังคมหรือสาธารณชน
 26. หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ประกาศโฆษณาที่มีเหตุให้น่าเชื่อว่าเจ้าของประกาศโฆษณา นั้น เจตนาจะทำให้ผู้อ่านหลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย
 27. ภาษาที่ใช้ในสื่อควรหลีกเลี่ยงคำที่ไม่สุภาพ หรือมีความหมายเหยียดหยาม

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

ข้อพึงปฏิบัติ

 1. ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย
  • บริษัทฯ พึงดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ดำเนินธุรกิจกับผู้ดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
 2. ดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ
  • บริษัทฯ พึงดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการเงินโดยรวมของประเทศเพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีความเจริญเติบโตและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
 3. ส่งเสริมสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับนโยบายรัฐบาล
  • บริษัทฯ พึงสนับสนุนส่งเสริม และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล แต่ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
  • บริษัทฯ พึงให้ความร่วมมือกับนโยบายของรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
 4. การแข่งขันทางการตลาดอย่างเป็นธรรม
  • บริษัทฯ พึงดำเนินธุรกิจ และแข่งขันทางการตลาดอย่างเป็นธรรม ไม่ให้ร้ายหรือซ้ำเติมคู่แข่งขัน
  • บริษัทฯ พึงจริงใจไม่เอารัดเอาเปรียบมีความเป็นธรรมต่อลูกค้า และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าอยู่เสมอตลอดจนมุ่งการกระทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอ
 5. รับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม
  • บริษัทฯ พึงดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงาม หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม
  • บริษัทฯ พึงรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน รวมถึงการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือกิจกรรมของสังคมและชุมชน ตลอดจนเอาใจใส่ต่อผลกระทบรอบข้างมากกว่าที่มีการกำหนดไว้ในกฎหมาย
 6. การรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
  • บริษัทฯ พึงดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียด้วยการดูแลผลประโยชน์และมีความรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเป็นธรรม
 7. การเปิดเผยสารสนเทศ
  • บริษัทฯ พึงเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้องและโปร่งใสโดยสม่ำเสมอ
  • บริษัทฯ พึงระมัดระวังไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความสับสนและสำคัญผิดในข้อเท็จจริงของสารสนเทศ
 8. การปฏิบัติต่อพนักงาน
  • บริษัทฯ พึงมีความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และพึงเอาใจใส่ต่อผลตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน
  • บริษัทฯ พึงสนับสนุน หรือส่งเสริมกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานกับองค์กร
  • บริษัทฯ พึงยึดถือเสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่า และสำคัญยิ่ง
 9. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าของพนักงาน
  • บริษัทฯ พึงส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาความรู้ของพนักงานไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีการฝึกอบรมภายในหรืออำนวยความสะดวกสำหรับหลักสูตรการอบรมภายนอกบริษัทฯ
  • บริษัทฯ พึงส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดจนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 10. การสร้างคำนิยมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าบุคคล
  • บริษัทฯ พึงสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เช่น ใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างทะนุถนอม และประหยัดการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทของแต่ละหน่วยงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร เป็นต้น

จรรยาบรรณของผู้บริหาร

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน
 2. ยึดถือการปฏิบัติตามกฏหมาย และกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด
 3. เปิดเผยสถานะภาพที่เป็นจริงของบริษัทฯต่อกรรมการ และผู้ถือหุ้นโดยครบถ้วนและทันเวลา
 4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่ และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
 5. ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
 6. ในกรณีที่จะให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสารณชน จะต้องได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
 7. ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ
 8. การทำรายการระหว่างกันจะต้องพิจารณาอนุมัติรายการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และไม่ผิดกฎหมาย
 9. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 10. ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
 11. อุทิศตน ความรู้ และความสามารถเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ตลอดเวลา
 12. ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาปราณีเห็นอกเห็นใจ และเป็นธรรมไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่มิชอบ
 13. ปฏิบัติและประพฤติให้เป็นตัวอย่างที่ดีน่าเชื่อถือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 14. มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ และผู้ใต้บังคับบัญชา
 15. ให้ความรู้ และคำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจและจริงใจ
 16. ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ส่วนตัว
 17. ไม่นำข้อมูลโครงการของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น หรือนำไปทำธุรกิจแข่งกับลูกค้า
 18. ต้องไม่ให้ความหวังแก่ลูกค้า หรือคำมั่นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด โดยที่ตนเอง ไม่มีอำนาจที่จะกระทำการนั้นได้ และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าด้วยความเต็มใจ
 19. แข่งขันกับผู้อื่นหรือองค์กรอื่นภายใต้กฎระเบียบและข้องบังคับที่กำหนดไว้โดยไม่ตำหนิติเตียน หรือกล่าวร้ายแก่ผู้อื่น
 20. วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
 21. ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติต่อสังคมที่องค์กรกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 22. เข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมสังคม และองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสที่เหมาะสม
 23. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นภัยต่อศีลธรรมอันดีงามหรือเป็นการส่งเสริมอบายมุข
 24. เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองโดยมีสิทธิและเสรีภาพภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ

จรรยาบรรณของพนักงาน

 1. มีทัศนคตที่ดีต่อบริษัทและผู้บังคับบัญชาตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
 2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีมานะอดทนและความขยันหมั่นเพียรพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้อยู่เสมอ
 3. ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบคำสั่งของบริษัทโดยเคร่งครัด
 4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามที่พึ่งมีในตำแหน่ง หน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ
 5. รับทราบทำความเข้าใจ และปกิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติต่อสังคมที่องค์กรกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 6. ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
 7. ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย อาทิเช่น อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินล้นพ้นตัวอันอาจมีผลเสียต่อภาพพจน์ของตนเองและองค์กร
 8. ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ
 9. ให้ความสนใจในกฎข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณที่ทางบริษัทกำหนดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดรวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำการที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
 10. ปฏิบัติต่อเพื่อนพนักงานด้วยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความจริงใจมีความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบและเป็นประโยชน์ต่องานของบริษัท ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
 11. ไม่พึงนำเรื่องส่วนตัวหรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย
 12. พึงใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทมิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
 13. แข่งขันกับผู้อื่น หรือองค์กรอื่นภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ โดยไม่ตำหนิติเตียนหรือกล่าวร้ายแก่ผู้อื่น
 14. วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอกรวมทั้งช่วยเสริมสร้างภาพพจน์ของบริษัทเมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม
 15. เข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมสังคมและองค์กรชุมชนต่างๆโดยให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะ และโอกาสที่เหมาะสม
 16. เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองโดยมีสิทธิและเสรีภาพภาพใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 17. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นภัยต่อศีลธรรมอันดีงาม หรือเป็นการส่งเสริมอบายมุข
 18. รักษาความลับของลูกค้าและบริษัทอย่างเคร่งครัด และไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้า กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์กับตนเอง
 19. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท
 20. ให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า สำนึกในหน้าที่การให้บริการแก่ลูกค้าและปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคมีอัธยาศัยที่ดี
 21. ไม่นำข้อมูลโครงการของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นหรือนำไปทำธุรกิจแข่งกับลูกค้า
 22. ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์อื่นใดจากลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัท นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ซึ่งบริษัทเรียกเก็บ
 23. ต้องไม่ให้ความหวังแก่ลูกค้าหรือคำมั่นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยที่ตนเองไม่มีอำนาจที่จะกระทำการนั้นได้
 24. ในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานหรือเกิดปัญหากี่ยวกับลูกค้าให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น

ARIP Public Company Limited
99/16-20 Ratchadapisek Rd.,
Din-Daeng, Bangkok Thailand 10400


Tel : 66(0) 2642-3400
Fax : 66(0) 2641-2331

Copyright @ 2011 - 2012 ARIPPLC.COM All Rights Reserved.