Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 นโยบายการควบคุมภายใน
 นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 ระเบียบการร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา (Whistle Blowing)
 


บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measures)
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมิน) อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในห้วข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ตั้งแต่ปี 2551 บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด (“เออาร์”) และบริษัทแอดวานซ์ ออดิตติ้ง จำกัด (“แอดวานซ์ ออดิตติ้ง”) เป็นผู้ทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทีมงานตรวจสอบจะเป็นพนักงานของเออาร์ ในขณะที่แอดวานซ์ ออดิตติ้งจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการวางแผนการตรวจสอบภายใน รวมถึงการร่วมสรุปประเด็นสำคัญๆ

ในปี 2552 เออาร์ ภายใต้คำแนะนำของแอดวานซ์ ออดิตติ้ง ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ตามแผนงานที่กำหนด และจากการตรวจสอบไม่พบข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ โดยระบบที่เข้าตรวจสอบได้แก่

  • การตรวจสอบการเบิกและเคลียร์เงินทดรองจ่าย : ตรวจสอบการเบิกและเคลียร์เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และการค้างของเงินทดรองจ่าย
  • การตรวจสอบความครบถ้วนของสัญญา : ตรวจสอบความครบถ้วนของสัญญา และทะเบียนคุมสัญญา
  • การตรวจสอบการจ่ายค่าแรงพนักงาน Part Time : ตรวจสอบการคำนวณค่าแรง และการจ่ายค่าแรง รวมทั้งการจัดทำสัญญาจ้าง
  • การตรวจนับเงินสดย่อย : ตรวจนับเงินสดย่อยคงเหลือ เปรียบเทียบกับวงเงินสดย่อย ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินที่นับได้ กับ ยอดคงเหลือใน สมุดคุมเงินสดย่อย สังเกตุการ์ความปลอดภัยและความเหมาะสมในการเก็บรักษษเงินสดย่อย
  • การตรวจสอบสินค้าบาร์เตอร์ : ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือ การดูแลและการเบิกสินค้าบาร์เตอร์เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
  • การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของชุดใบสำคัญจ่าย : ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนการทำจ่าย และเป็นไปตามระเบียบ ค่าใช้จ่ายที่ทำการบันทึกมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอ
  • การตรวจสอบ Bank Reconciliation : สอบทานยอดพิสูจน์เงินฝากธนาคารว่ามีการจัดทำอย่างสม่ำเสมอทันเวลา สอบทานรายการผิดปกติในงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารได้มีการติดตามแก้ไขอย่างทันเวลา
  • การตรวจสอบรายได้ค่าโฆษณา : ตรวจสอบความครบถ้วนของการลงโฆษณากับ Order Form

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง ฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นเองเมื่อมกราคม 2553 โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรง


ARIP Public Company Limited
99/16-20 Ratchadapisek Rd.,
Din-Daeng, Bangkok Thailand 10400


Tel : 66(0) 2642-3400
Fax : 66(0) 2641-2331

Copyright @ 2011 - 2012 ARIPPLC.COM All Rights Reserved.