3+ years of related experience on E-Learning, media, websites and mobile apps.

Content (e-Learning Special) ( ARiP)

Job Description

•Setup และ ดูแลระบบ Wisimo ในส่วน Application ของลูกค้าทั้งหมด
•จัดทำคู่มือ และ อบรมการใช้งานระบบให้กับลูกค้า
•ทดสอบระบบ และ คุณสมบัติใหม่ เพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น
•ทดสอบใช้งานระบบ eLearning อื่น ๆ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบของบริษัท

Job Specification

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา ,นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ ด้านการผลิตสื่อมัลติมิเดีย, จัดทำคู่มืออบรบหลักสูตร  ,   E-Learning , media 1-3ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ,สามารถถ่ายทอดงานและสื่อสารได้ออกมาเข้าใจง่าย
  • มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกับลูกค้า และทีมงาน
  • สนใจส่ง resume มาที่ kochaporns@arip.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *