มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ , Internal Audit งานอย่างน้อย 1-3 ปี

Internal Audit ( Staff -Supervisor )

Job Description

– กำหนดวิธีการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม ตามโปรแกรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติแล้ว

– จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบตามแผน และรายงานผลแต่ละไตรมาส

– ติดตามการแก้ไขจากรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามการนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบไปปฏิบัติ

Qualifications

-วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านการทำตรวจสอบภายใน หรือตรวจสอบบัญชีมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

-หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบด้าน  สื่อสิ่งพิมพ์  ไอที จะพิจารณาพิเศษ

-มีประสบการณ์ด้าน action Plan  ,Flow chart

-มีทักษะในการ present งาน ติดต่อประสานงานได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

-มีทักษะในการสื่อสารและให้คำปรึกษาได้ดี

-สนใจส่ง resume มาที่ kochaporns@arip.co.th

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *