Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 ปฏิทินนักลงทุน
 รายงานงบการเงิน
 รายงานประจำปี
 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 การประชุมผู้ถือหุ้น
 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 ข่าวสารนักลงทุน
 จดหมายข่าวสำหรับผู้ถือหุ้น
 คำถาม – คำตอบ
 ผู้ประสานงานนักลงทุน
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไปARIP Public Company Limited
99/16-20 Ratchadapisek Rd.,
Din-Daeng, Bangkok Thailand 10400


Tel : 66(0) 2642-3400
Fax : 66(0) 2641-2331

Copyright @ 2011 - 2012 ARIPPLC.COM All Rights Reserved.