Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
Investor Relations


 Financial Statement รายงานงบการเงิน
 Annual Report รายงานประจำปี
 Shareholder Structure โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 Shareholder Meeting การประชุมผู้ถือหุ้น
 Dividend นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 Investor's News ข่าวสารนักลงทุน
 FAQs คำถาม – คำตอบ
 IR Contact ผู้ประสานงานนักลงทุน
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไปARIP Public Company Limited
99/16-20 Ratchadapisek Rd.,
Din-Daeng, Bangkok Thailand 10400


Tel : 66(0) 2642-3400
Fax : 66(0) 2641-2331

Copyright @ 2011 - 2012 ARIPPLC.COM All Rights Reserved.