Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
Investor Relations


 Financial Statement รายงานงบการเงิน
 Annual Report รายงานประจำปี
 Shareholder Structure โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 Shareholder Meeting การประชุมผู้ถือหุ้น
 Dividend นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 Investor's News ข่าวสารนักลงทุน
 FAQs คำถาม – คำตอบ
 IR Contact ผู้ประสานงานนักลงทุน
 


Q. ARIP คือใคร?
A. ARIP บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งบริษัทที่มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์และเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (Content Provider) ด้านธุรกิจ การตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านไอที IT (Information Technology) และ ไอชีที ICT (Consumer Electronics) เป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นสื่อนิตยสาร หนังสือรวบรวมข้อมูลรายปี พ็อกเก็ตบุ๊ก และสื่ออื่นๆ ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อเคลื่อนที่ สื่อดิจิตอล และออนไลน์ ตลอดจนการจัดงานประชุมทางวิชาการ สัมมนา และการจัดงานแสดงสินค้า ARIPยังมุ่งที่จะพัฒนาต่อยอดสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ถือเป็น Interactive Media ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยการพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานทั้งวีดีโอ และสื่ออินเตอร์แอคทีฟ ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าในการสื่อสารกับ กลุ่มเป้าหมาย ธุรกิจการจัดงานประชุมวิชาการ และแสดงสินค้าจึงเกิดขึ้น เพื่อสร้างช่องทางใหม่ในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค งานคอมมาร์ตถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญ โดยเป็นงานแสดงสินค้าที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ไอซีที คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง Gadget และนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากทั้งใน และต่างประเทศที่มีผู้เข้าชมงานสูงสุดงานหนึ่ง นอกจากนี้เรายังผสมผสานสื่อที่มีอยู่ทั้งหมดเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ งานประชุมวิชาการ และงานแสดงสินค้าเข้ากับสื่อดิจิตอลในรูปของสื่อผสม (Hybrid Media) ARIP ยังได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชนให้เป็นผู้จัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ อาทิ งานอภิปรายให้ความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจจากนักธุรกิจชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ งานสัมมนากลุ่มย่อย Workshop การจัด Roadshow การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) หรือกิจกรรมให้ความรู้ แก่องค์กรทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงถือได้ว่า บริษัทฯ ได้ผลิตสื่อที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากที่สุด

Q. ARIP ก่อตั้งเมื่อไหร่?
A. บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เออาร์ไอพี”) เดิมชื่อ บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)

Q. ARIP ประกอบธุรกิจอะไร?
A. ARIP จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจเป็นผู้ผลิตสื่อ New Media ในตลาดหลักทรัพย์ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากที่สุด โดยการผสมผสานสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ งานแสดงสินค้า งานประชุมสัมมนา รวมทั้งสื่อดิจิตอลและสื่ออื่น โดยใช้เนื้อหาต่างๆ (Content) ที่บริษัทฯ มีอยู่ไปใช้เพิ่มศักยภาพและขยายธุรกิจทั้ง 3 กลุ่ม โดยเป้าหมายของบริษัทฯ ตามประเภทธุรกิจ สามารถสรุปได้ดังนี้ 1. สื่อสิ่งพิมพ์ : รักษาความเป็นผู้นำในการผลิตนิตยสารไอที และขยายการเติบโตไปสู่การเป็นผู้นำในการผลิตนิตยสารเชิงธุรกิจ บริหาร การจัดการเพิ่มมากขึ้น 2. การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัดประชุมสัมมนา : รักษาความเป็นผู้นำในการจัดงานแสดงสินค้าไอที และขยายการจัดงานแสดงสินค้าไปยังสินค้าประเภทอื่นเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจการจัดประชุมสัมมนามากขึ้น 3. สื่อดิจิตอลและสื่ออื่น : พัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ที่ให้ความรู้ทั้งด้านไอทีและธุรกิจในโลกของสื่อดิจิตอลและสื่ออื่น ผสมผสานทั้งวีดีโอ และสื่ออินเตอร์แอคทีฟ เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่หลากหลายตั้งแต่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) เป็นต้น

Q. ARIP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อใด?
A. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2553

Q. ARIP มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร ?
A. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)


ARIP Public Company Limited
99/16-20 Ratchadapisek Rd.,
Din-Daeng, Bangkok Thailand 10400


Tel : 66(0) 2642-3400
Fax : 66(0) 2641-2331

Copyright @ 2011 - 2012 ARIPPLC.COM All Rights Reserved.