เขียนข่าว วิเคราะห์ข่าว  สายเศรษฐกิจ ธุรกิจ

Reporter (สายเศรษฐกิจ)

Job Description

-เขียนข่าว วิเคราะห์ข่าว   หาข้อมูลความเคลื่อนไหวตลอดเวลา

-สัมภาษณ์  เขียนข่าว  ดูแลคอลัมน์ที่รับผิดชอบ

Qualifications

-วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์  หรือสาขาอื่น ๆ

-มีประสบการณ์ สาขานิเทศศาสตร์  หรือสาขาอื่น

-สามารถเขียนข่าวและวิเคราะห์ข่าวได้ดี

-รู้จักในการหา connection และ แหล่งข่าวต่างๆไ ด้ดี

-สามารถใช้ Social Network เช่น Facebook, Twitter, email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *