E-Learning Product

ดูแล e-Learning Solution ของบริษัท ตั้งแต่กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) สร้างลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

JobThai - ฝากประวัติ หางาน สมัครงาน กับ Platform ที่อัปเดตตำแหน่ง ...

ลักษณะงาน 

 • ดูแล e-Learning Solution ของบริษัท ตั้งแต่กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) สร้างลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ กำหนดแนวทางการพัฒนาฃ
 • คุณสมบัติ ให้ผลิตภัณฑ์เติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้อง คิดริเริ่มคุณสมบัติที่คาดว่าจะตรงตามความต้องการของตลาดที่สามารถครองใจลูกค้า
 • ทำงานร่วมกับทีมออกแบบ พัฒนาโปรแกรม การตลาด การขาย การพัฒนาธุรกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
 • ศึกษาและเปรียบเทียบแนวทางในการพัฒนา e-Learning Solution ของบริษัทกับระบบอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง e-Learning Solution ของบริษัท
 • บริหารการพัฒนาระบบตามการสั่งจ้างผลิต ประสานงานติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับจากลูกค้า, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้งานเดินต่อไปได้, ตรวจสอบคุณภาพงานให้ ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า, สรุปผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ, รวบรวม และจัดทำเอกสาร รายงานต่างๆ ของโครงการ
 • ดูแลแนวทางการผลิตเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ในระบบ e-learning Solution ของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก และมีเนื้อหาบทเรียนเพียงพอต่อ

คุณสมบัติ

 • ประสบการในด้าน e-Learning 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสื่อดิจิทัล
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ มีทักษะการสื่อสาร ทักษะความเป็นผู้นำเพื่อดูแลการทำงานของทีมแต่ละขั้นตอนเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วง
 • เร็จลุล่วง หากมีความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานให้เสร็จบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ และสามารถทำงานพร้อมๆ กันได้หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
 • คิดนอกกรอบ และสามารถกำหนดกลยุทธ์ได้โดยอาศัยการวิเคราะห์พิจารณาจากข้อมูล
 • มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง และสามารถจัดการโครงการหลายๆ โครงการพร้อมๆ กัน ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดได้
 • สนใจส่ง resume  มาที่ kochaporns@arip.co.th