วางแผน, คิด วิเคราะห์ และ พัฒนางานอีเวนท์รูปแบบใหม่ ๆ เ เพื่อสร้างแนวคิดของงานอีเวนท์ และทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย จัดทำข้อมูล Presentation หรือ Proposal งาน พร้อม Present ให้กับลูกค้า

Online/On ground Event Assistant Manager

ลักษณะงาน

 • วางแผน, ระดมความคิด เพื่อสร้างแนวคิดของงานอีเวนท์ และทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
 • บริหารต้นทุนของงานให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้
 • คิด วิเคราะห์ และ พัฒนางานอีเวนท์รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และ ความต้องการของลูกค้า
 • ควบคุมลำดับพิธีการ, รันคิว, Agenda งานอีเวนท์ ให้ราบรื่น
 • บริหาร และ ทำงานร่วมกับ Supplier, Partner และ ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลบริหารงาน Production, การก่อสร้าง, การแสดง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนท์
 • แนะนำ และ ติดตามการทำงานของทีมอีเวนท์
 • เตรียมข้อมูล Presentation หรือ Proposal งาน พร้อม Present ให้กับลูกค้า
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์หลังอีเวนท์ พร้อมคำแนะนำ เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นในครั้งถัดไป

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • หากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน Online/Virtual Event จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการนำเสนอ, การบริหารโครงการ และ การจัดการลำดับความสำคัญของงาน
 • รู้จัก Supplier ที่เกี่ยวของกับงานอีเวนซ์
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถระดมความคิดเพื่อพัฒนางานอีเวนท์ให้ดีขึ้นได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด กรณีตรงกับวันจัดงาน และ เดินทางไปทำงานต่างจัดหวัง หรือ ต่างประเทศได้
 • ส่ง Resume มาที่ kochaporns@arip.co.th