นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้ถือเป็นหลักการและหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้และการรับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน

นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน