นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำของไทยในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ เป็นผู้ให้คำปรึกษา บริการสื่อสารการตลาด ทั้งทางด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ ไอที การศึกษา การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัดประชุมสัมมนา รวมทั้งผลิตสื่ออื่นๆ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“บริการ”) โดยในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทอาจมีความจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน”)ดาวน์โหลด

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แบบขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

แบบคำขอถอนความยินยอม

แบบฟอร์มร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศความเป็นส่วนตัวบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบับนี้ให้ท่านทราบถึงเหตุผล และวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ดาวน์โหลด

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงาน พนักงาน และผู้ฝึกงาน

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับการถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว

นโยบายการใช้คุกกี้คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาบนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานปัจจุบัน เป็นต้น เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์และหรือแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่อง (“บริการ”) รวมถึงรวบรวมข้อมูลประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทจากท่านในรูปแบบไฟล์ ซึ่งจะไม่ก่ออันตรายแก่อุปกรณ์ของท่านแต่ประการใดโดยท่านสามารถเรียกดูเนื้อหาของคุกกี้ได้ ผ่านบริการต่าง ๆ ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น


ดาวน์โหลด นโยบายการใช้คุกกี้