สื่อและคอนเทนต์

บริษัทผลิต จำหน่าย และให้บริการพื้นที่โฆษณาบนสื่อดั้งเดิม สื่อดิจิทัล และ สื่อสังคมออนไลน์  ที่มีเนื้อหาด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1.1 สื่อทางด้านธุรกิจ

1.1.1 นิตยสาร “Business+” นิตยสารเชิงวิเคราะห์เศรษฐกิจ ธุรกิจ กลยุทธ์บริหาร การจัดการ และการตลาด รายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ บทสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงกลยุทธ์และแนวโน้มธุรกิจ เป็นกรณีศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร

1.1.2 หนังสือรวบรวมข้อมูลรายปี

  • “Business+ Top 1000 Companies” เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลผลประกอบการของทุกบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศ เพื่อจัดอันดับบริษัทที่มีรายได้รวมสูงสุดของประเทศจำนวน 1,000 บริษัท มีบทวิเคราะห์บริษัทที่มีผลตอบแทนสูงสุด (Top Gain) และต่ำสุด (Top Loss) ในแต่ละอุตสาหกรรม และการจัดอันดับ 50 บริษัทสูงสุด (Top 50) ของประเทศไทย ทั้งในแง่การเติบโตของรายได้ ผลกำไร และอัตราผลตอบแทน
  • “Business+ Universities” เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนทุกแห่งในประเทศไทย พร้อมบทสัมภาษณ์วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองที่กำลังเลือกสถานศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังมีข้อมูลประกอบการสอบคัดเลือก และ Top 100 คณะยอดนิยม รวมถึงตารางคณะ และสาขาวิชาที่ได้เปิดสอนในสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ
  • “Business+ Top Insurance” เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย พร้อมบทสัมภาษณ์วิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัทประกันภัยชั้นนำ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญของการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย และสามารถเลือกประกันที่ตรงกับความต้องการของตนเองและครอบครัว

1.1.3 งานสัมมนา และงานมอบรางวัล

  • กองบรรณาธิการ Business+ ไดกลั่นกรองและจัดให้มีงานสัมมนาเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐานผู้อ่าน เป็นการขยายขอบเขตธุรกิจนอกเหนือจากบนสิ่งพิมพ์มาสู่งานสื่อกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรและกิจการต่าง ๆ ได้พบปะกัน รวมถึงได้พบปะกับผู้ให้บริการทางธุรกิจหลากหลายด้าน ที่เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน
  • งานมอบรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS” จากการสัมภาษณ์และนำเสนอเนื้อหาของผู้บริหารองค์กรชั้นนำของประเทศ ทำให้บรรณาธิการเกิดความประทับใจในวิธีคิดและกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ จึงนำไปสู่การค้นหาหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรชั้นนำ ด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ก่อให้เกิดงาน “THAILAND TOP COMPANY AWARDS” ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อคัดเลือกองค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านผลการดำเนินงาน ความใส่ใจจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
  • งานมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS” จากการที่บรรณาธิการได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม และจากความสำเร็จของงาน “THAILAND TOP COMPANY AWARDS” ซึ่งเป็นงานมอบรางวัลสำหรับองค์กรชั้นนำของประเทศ กองบรรณาธิการจึงได้ต่อยอดมาสู่งานมอบรางวัลสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อนำเสนอศักยภาพขององค์กรเหล่านี้ให้สาธารณชนได้รับทราบ

1.2 สื่อที่นำเสนอเทคโนโลยี

1.2.1 COMTODAY จากจุดเริ่มต้นนิตยสารไอซีทีรายปักษ์ชั้นแนวหน้า นำเสนอข้อมูลข่าวสาร การแนะนำอุปกรณ์เทคโนโลยี และแอพพลิเคชันใหม่ ๆ รวมทั้งทิปและเทคนิคในการใช้งาน เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล และ IOT ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป เนื้อหาทั้งหมดจะถูกนำเสนอผ่านช่องทาง www.aripFan.com ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านไอซีที และคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ดำเนินงานมานานกว่า 10 ปี และมีคนติดตามมากกว่า 1 แสนคนต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามกว่า 2 แสนคน อาทิ

  • Facebook: www.facebook.com/aripfan
  • Twitter : @aripfan
  • Youtube : ARIP Official

1.2.2 ELEADER จากนิตยสารรายเดือนที่วิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระบบไอซีทีเชื่องโยงข้อมูลในองค์กร รายงานข่าวสารความเคลื่อนไหว แนวโน้มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วโลก รวมถึงบทความจากคอลัมนิสต์ที่มีชื่อเสียง เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารด้านไอซีทีในองค์กร และเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล และ IOT ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จะมีการย้ายไปนำเสนอเนื้อหาสาระผ่าน www.theeleader.com และ www.facebook.com/eleaderfanpage เพื่อให้ผู้บริโภคได้เนื้อหาสาระข้อมูลปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจได้อย่างทันท่วงที

1.2.3 COMMART (www.commartthailand.com และ www.facebook.com/commartthailand) สื่อออนไลน์ของงานแสดงสินค้าไอซีทีชั้นนำ “คอมมาร์ต” ที่บริษัทจัด เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกิจกรรมกับผู้บริโภค ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายละเอียดการจัดงาน โปรโมชัน ไฮไลต์ และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน รวมถึงรายชื่อผู้ประกอบการ ตลอดจนสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแสดงในงาน