สื่อและคอนเทนต์

บริษัทผลิต จำหน่าย และให้บริการพื้นที่โฆษณาบนสื่อดั้งเดิม สื่อดิจิทัล และ สื่อสังคมออนไลน์  ที่มีเนื้อหาด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1 สื่อที่มีเนื้อหาด้านธุรกิจ และการจัดการ

1.1 “Business+” นิตยสารเชิงวิเคราะห์เศรษฐกิจ ธุรกิจ กลยุทธ์บริหาร การจัดการ และการตลาด รายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ บทสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงกลยุทธ์และแนวโน้มธุรกิจ เป็นกรณีศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร

1.2 หนังสือรวบรวมข้อมูลรายปี
– “Business+ Top 1000 Companies” เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลผลประกอบการของทุกบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศ เพื่อจัดอันดับบริษัทที่มีรายได้รวมสูงสุดของประเทศจำนวน 1,000 บริษัท มีบทวิเคราะห์บริษัทที่มีผลตอบแทนสูงสุด (Top Gain) และต่ำสุด (Top Loss) ในแต่ละอุตสาหกรรม และการจัดอันดับ 50 บริษัทสูงสุด (Top 50) ของประเทศไทย ทั้งในแง่การเติบโตของรายได้ ผลกำไร และอัตราผลตอบแทน
– “Business+ Universities” เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนทุกแห่งในประเทศไทย พร้อมบทสัมภาษณ์วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองที่กำลังเลือกสถานศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
– “Business+ Top Insurance” เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย พร้อมบทสัมภาษณ์วิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัทประกันภัยชั้นนำ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญของการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย และสามารถเลือกประกันที่ตรงกับความต้องการของตนเองและครอบครัว

1.3 งานสัมมนา และงานมอบรางวัล
– งานสัมมนา กองบรรณาธิการได้พิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ประเด็นที่น่าสนใจจัดเป็นหัวข้อสัมมนา เพื่อนำเสนอเนื้อหาให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐานผู้อ่าน และเป็นการขยายขอบเขตธุรกิจนอกเหนือจากบนสิ่งพิมพ์มาสู่งานสื่อกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรและกิจการต่าง ๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการได้รับคำแนะนำจากผู้ให้บริการทางธุรกิจหลากหลายด้านที่เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน
– งานมอบรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS” (TOP AWARDS) เป็นการต่อยอดธุรกิจจากนิตยสาร Business+ Top 1000 ผนวกกับความร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล และสถาบันการศึกษา จึงก่อเกิดโครงการจัดการค้นหาหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรชั้นนำ และพิธีมอบรางวัล “TOP AWARDS” ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2556 โดยมีการคัดเลือกองค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
– งานมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS” เป็นงานที่นำแนวคิดจากงาน TOP AWARDS มาขยายขอบเขตเพื่อให้ครอบคลุมองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีแนวคิดและผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เพื่อนำเสนอความสำเร็จและแนวทางการบริหารจัดการขององค์กรเหล่านี้ให้สาธารณชนได้รับทราบ

1.4 ELEADER สื่อออนไลน์ที่วิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับองค์กร รายงานข่าวสารความเคลื่อนไหว แนวโน้มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วโลก นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ อาทิ Internet of Things (IoT), AI, Smart City, Cyber Security, Big Data ในรูปแบบของบทความ บทวิเคราะห์ ผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่
• Website (www.theeleader.com)
• Facebook (www.facebook.com/eleaderfanpage)

2 สื่อที่มีเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยี

2.1 COMTODAY หรือ techhub.in.th จากจุดเริ่มต้นนิตยสารไอซีทีชั้นแนวหน้า ที่ผันตัวสู่การเป็นสื่อดิจิทัลครบวงจร โดยนำเสนอเนื้อหาที่ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน และองค์กรธุรกิจ ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่
• Website: www.techhub.in.th แหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านไอซีที และคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ดำเนินงานมานานกว่า 10 ปี และมีคนติดตามมากกว่า 1 แสนคนต่อเดือน
• Facebook: techhub.arip ยืนยันด้วยยอดผู้ติดตามกว่า 2 แสนคน
• Twitter (@techhub_arip) ย่อยข้อมูลให้กระชับ เอาใจคนรักไอทีที่ชอบติดตามข่าวสารแบบสั้น ๆ
• IG: techhub.arip
• Youtube (ARIP Official) แหล่งวิดีโอ รีวิว How to ด้านไอทีที่ได้รับการยอมรับจากในเรื่องความน่าเชื่อถือ

2.2 COMMART www.commartthailand.com และ Facebook:/commartthailand สื่อออนไลน์ของงานแสดงสินค้าไอซีทีชั้นนำ “คอมมาร์ต” ที่บริษัทจัด เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกิจกรรมกับผู้บริโภค ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายละเอียดการจัดงาน โพรโมชัน ไฮไลต์ และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน รวมถึงรายชื่อผู้ประกอบการ ตลอดจนสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแสดงในงาน