CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

  1. ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  2. ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
  3. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน
  4. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
  5. ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม สนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน์
  6. รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี2566

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี2565

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี2564

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี2563

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี2562

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี2561

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี2560

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี2559

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี2558

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี2557

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี2556

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี2555

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี2554

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี2553