นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมีหัวหน้างาน ในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้น ๆ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมภายใน โดยเชิญที่ปรึกษาของบริษัทเข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจำ บริษัทพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจัดส่งพนักงานไปทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยี วิวัฒนาการใหม่ ๆ มาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น