นโยบายจ่ายเงินปันผล

        บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันจ่ายปันผล เงินปันผล(บาท/หุ้น) รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
07 มี.ค. 2567 08 มี.ค. 2567 30 เม.ย. 2567 0.0215 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 กำไรสุทธิ
08 มี.ค. 2566 09 มี.ค. 2566 26 เม.ย. 2566 0.0215 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 กำไรสุทธิ
07 มี.ค. 2565
08 มี.ค. 2565 งดจ่ายเงินปันผล 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564