การจัดงาน

  • งานแสดงสินค้าไอซีที ภายใต้ชื่องาน “COMMART” ปัจจุบันมีการจัดงาน 3 ครั้งต่อปี
  • รับจัดการและบริหารงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ ตั้งแต่เสนอแนวคิด รูปแบบงาน จัดหาสถานที่ จัดหาข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ บริหารงานจนสำเร็จ เพื่อให้สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนในยุคดิจิทัล
  • รับจัดการและบริหารกิจกรรมทางการตลาดครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การวางแผน กลยุทธ์ ไปจนถึงการประเมินวัดผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในการผลิตเนื้อหาคอนเทนต์ การสร้างสรรค์สื่อ ฐานข้อมูลผู้บริโภค และประสบการณ์ด้านการบริหารงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการ