ธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัล

  • การให้บริการสื่อสารการตลาดดิจิทัลครบวงจร (Digital Marketing Service) เพื่อตอบโจทย์การตลาดของลูกค้าองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่การวางกลยุทธ์การตลาด (Online Marketing Strategy) การสื่อสาร (Online Communication Strategy) การสร้างแบรนด์ผ่านสื่อดิจิทัล (Branding) กลยุทธ์การตลาดผ่านเนื้อหา (Content Marketing Strategy) สร้างสรรค์เนื้อหาที่สร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ (Creative Content)  การบริหารสื่อออนไลน์ (Online Content Management) การวางแผน และซื้อสื่อดิจิทัล (Online Media Plan and Buy) รวมถึงการวัดผล วิเคราะห์ข้อมูล และออกรายงาน เพื่อนำไปสู่การทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ตรงกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจขององค์กร
  • แพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร (Enterprise Learning Platform) สำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร เป็นโซลูชันที่ประกอบด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านคลาวด์เทคโนโลยี โดยรวมเอาระบบทดสอบสรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต เพื่อสร้างเส้นทางการเรียนตามสมรรถนะของบุคลากรตามตำแหน่งที่องค์กรต้องการทั้ง IDP, KPI และ Self-Enrollment ระบบการประเมินผลทั้งก่อนและหลังเรียน รองรับการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบทั้ง eLearning, Live Broadcast, Webinar และ Virtual Conference สามารถเชื่อมต่อกับระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรเพื่อจัดการข้อมูลที่เดียว พร้อมสื่อการสอน และคอนเทนต์ที่ทันสมัย มีคุณภาพ ในรูปแบบการนำเสนอแบบผสมผสานของสื่อประเภทต่าง ๆ โดยมีความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ