บริการด้านดิจิทัล

  • ธุรกิจการให้บริการสื่อสารการตลาดดิจิทัลครบวงจร (Digital Marketing Service)
    • บริษัทให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล ไปจนถึงบริการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์การตลาดสมัยใหม่ของลูกค้าองค์กรทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เริ่มตั้งแต่การวางกลยุทธ์สื่อออนไลน์ทั้งในส่วนที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ (Owned Media)  เช่น Website, Mobile Application การสร้างคอนเทนต์ที่ทำให้เกิดการพูดถึง (Viral Marketing) สื่อที่เกิดจากการบอกต่อ (Earned Media) และสื่อที่เกิดจากการซื้อ (Paid Media) เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น Email, SMS, Call Center, Social Media Marketing (Facebook, Instagram), Search Engine Marketing (Google Adwords, GDN) และ Social Listening รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล และออกรายงาน เพื่อนำไปสู่การทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ตรงกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจขององค์กร
  • ธุรกิจแพลตฟอร์มชั้นหนังสือมัลติมีเดีย (Multimedia e-Bookshelf) เป็นรูปแบบการให้บริการด้านดิจิทัลสำหรับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านคลาวด์เทคโนโลยี ที่สามารถรวมไฟล์ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ แอนิเมชัน ตลอดจนกระจายให้ถึงผู้บริโภคผ่านทางอุปกรณ์พกพา ได้แก่ สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต เพื่อตอบสนองความต้องการการบริโภคสื่อดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • ธุรกิจบริการการฝึกอบรมออนไลน์ (Online Education) สำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร เป็นโซลูชันที่ประกอบด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านคลาวด์เทคโนโลยี โดยรวมเอาระบบการประเมินผล ความสามารถการสร้างเส้นทางการเรียนตามสมรรถนะของบุคลากรตามตำแหน่งที่องค์กรต้องการ ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบบริหารงานบุคคล และสื่อการสอนและคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ มีรูปแบบการนำเสนอแบบผสมผสานของสื่อประเภทต่าง ๆ โดยมีความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ