บริการด้านดิจิทัล

  • ธุรกิจการให้บริการสื่อสารการตลาดดิจิทัลครบวงจร (Digital Marketing Service) เพื่อตอบโจทย์การตลาดของลูกค้าองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่การวางกลยุทธ์การตลาด (Online Marketing Strategy) การสื่อสาร (Online Communication Strategy) การสร้างแบรนด์ผ่านสื่อดิจิทัล (Branding) กลยุทธ์การตลาดผ่านเนื้อหา (Content Marketing Strategy) สร้างสรรค์เนื้อหาที่สร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ (Creative Content) การบริหารสื่อออนไลน์ (Online Content Management) การวางแผน และซื้อสื่อดิจิทัล (Online Media Plan and Buy) รวมถึงการวัดผล วิเคราะห์ข้อมูล และออกรายงาน เพื่อนำไปสู่การทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ตรงกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจขององค์กร
  • ธุรกิจแพลตฟอร์มชั้นหนังสือมัลติมีเดีย (Multimedia e-Bookshelf) เป็นรูปแบบการให้บริการด้านดิจิทัลสำหรับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านคลาวด์เทคโนโลยี ที่สามารถรวมไฟล์ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ แอนิเมชัน ตลอดจนกระจายให้ถึงผู้บริโภคผ่านทางอุปกรณ์พกพา ได้แก่ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เพื่อตอบสนองความต้องการการบริโภคสื่อดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • ธุรกิจแพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร (Enterprise Learning Platform) สำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร เป็นโซลูชันที่ประกอบด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านคลาวด์เทคโนโลยี โดยรวมเอาระบบการประเมินผล ความสามารถในการสร้างเส้นทางการเรียนตามสมรรถนะของบุคลากรตามตำแหน่งที่องค์กรต้องการ ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบบริหารงานบุคคล สื่อการสอน และคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ มีรูปแบบการนำเสนอแบบผสมผสานของสื่อประเภทต่าง ๆ โดยมีความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ