ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เออาร์ไอพี”) เดิมชื่อ บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) บริษัทฯเล็งเห็นถึงโอกาส ขยายการให้บริการในด้านการจัดงานประชุมและสัมมนาต่างๆ โดยใช้เนื้อหาจากสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ โดยเริ่มจัดให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ หลังจากนั้นได้ขยายการบริการไปยังภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงโอกาสในการจัดงานแสดงสินค้าไอที โดยอาศัยข้อได้เปรียบการเป็นผู้นำในธุรกิจนิตยสารไอที ทำให้บริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และแนวโน้มของสินค้าเป็นอย่างดี ประกอบกับความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าไอที ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ส่งผลให้การจัดงานแสดงสินค้าไอทีของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีการจัดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพิ่มจำนวนงานทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคต่างๆ

จากความสำเร็จในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัดประชุมสัมมนา บริษัทฯ จึงได้ขยายธุรกิจ โดยการนำเสนอเนื้อหา (Content) ผ่านสื่อรูปแบบออนไลน์ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต (Life Style) ของคนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น ทั้งการให้บริการฟรีอีเมลล์ การจดทะเบียนโดเมนเนม การประชาสัมพันธ์นิตยสารและงานแสดงสินค้าของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งการพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานทั้งวีดีโอและสื่ออินเตอร์แอคทีฟ (Interactive Media) ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถแทรกการเรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างกลมกลืน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 

  1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์
  2. ธุรกิจจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร
  3. ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล

 

ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ ธุรกิจจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าและกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล