ประวัติความเป็นมา

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เออาร์ไอพี”) เดิมชื่อ บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ด้วยศักยภาพ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้บริหารของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (Content Provider) ทั้งด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ โดยเฉพาะด้านไอที บริษัทฯ จึงได้ใช้เนื้อหา ฐานคู่ค้าและลูกค้าจากธุรกิจสื่อดังกล่าวมาเพิ่มศักยภาพในการขยายไปยังธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัดประชุมสัมมนา รวมทั้งสื่อดิจิตอลและสื่ออื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2560

ปี 2560

  • พัฒนา “WISIMO” eLearning Solution ทั้งระบบการบริหารการเรียนรู้ และ เนื้อหาบทเรียนที่นำไปใช้งานได้จริง สำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
  • จัดงาน Thailand Top SME Awards เป็นงานมอบรางวัลสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยที่มีแนวคิดและผลงานที่โดดเด่น

ปี 2558

ปี 2558

  • เปิดตัว Data Dive บริการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคครบวงจร ตั้งแต่การเก็บข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์ และรายงานผล ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคได้ดีที่สุด
  • เปิดใช้บริการโซเชียลมีเดีย facebook: aripFan, Twitter: ariptoday เพื่อเป็นการรวมพลังสื่อด้านไอซีทีคอนซูเมอร์ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการเผยแพร่

ปี 2556

ปี 2556

  • จัดงาน Thailand Top Company Award เป็นงานมอบรางวัลให้บริษัทที่มีผลประกอบการโดดเด่น 

         

ปี 2555

ปี 2555

  • เปิดตัวหนังสือ Top Universities และ Top Insurance
  • รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software, Digital Content และ Embedded Software

ปี 2554

ปี 2554

  • เปิดตัว ดิจิทัลแมกกาซีนเล่มแรกของบริษัท “COMTODAY”

         

ปี 2553

ปี 2553

  • ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด เป็น บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และเข้าทำการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553

ปี 2532

ปี 2532

  • ก่อตั้งบริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด