วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้ให้คำปรึกษา และบริการทางการสื่อสารการตลาดที่มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการดำเนินกิจการให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • ผลิตเนื้อหาด้านธุรกิจ ไอที การศึกษา และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
  • พัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ให้บริการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นมืออาชีพ
  • พัฒนาเครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
บริษัทมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านผลิตคอนเทนต์
เป็นผู้นำด้านการผลิตเนื้อหา ด้านบริหารจัดการธุรกิจ การตลาดไอที การศึกษา และเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นข้อมูลในเชิงลึก การวิเคราะห์เชิงธุรกิจในรายอุตสาหกรรม สำหรับกลุ่มผู้บริหารเจ้าของกิจการ และเนื้อหาในเชิงกว้าง หรือภาพรวมสำหรับผู้อ่านทั่วไป รวมถึงเนื้อหาเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
2. ด้านสื่อ
เป็นผู้นำด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และการเข้าถึงข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ งานนิทรรศการ สัมมนา กิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ หรือสื่อสังคมออน์ไลน์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านบริการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร
เป็นผู้นำด้านการให้บริการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาทางการตลาด การฝึกอบรม การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การจัดงานแสดงสินค้า การจัดการประชุมสัมมนา และกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ  ให้กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจ เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
4. ด้านพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล
บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งในส่วนแพลตฟอร์ม เครื่องมือ และแอปพลิเคชัน ผ่านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร และพัฒนาบุคลากรในองค์กรสมัยใหม่ ที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยในการสื่อสารด้วยรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้การสื่อสารการตลาดประสบความสำเร็จ และสามารถวัดผลได้อย่างแม่นยำ
5.ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG)
บริษัทมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (ESG) ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน มีบรรษัทภิบาลที่ดีในการดำเนินธุรกิจ บริหารงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดหลักความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสีย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม