วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค และ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้ให้คำปรึกษา และบริการทางการสื่อสารการตลาดที่มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย

พันธกิจ
• ผลิตเนื้อหาด้านธุรกิจ ไอซีที การศึกษา และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
• พัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ให้บริการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นมืออาชีพ
• พัฒนาเครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
บริษัทมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านผลิตคอนเทนต์
บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตเนื้อหา ด้านบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด ไอซีที การศึกษา และเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นในข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์เชิงธุรกิจในรายอุตสาหกรรม สำหรับกลุ่มผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และเนื้อหาในเชิงกว้าง หรือภาพรวมสำหรับผู้อ่านทั่วไป รวมถึงเนื้อหาความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อให้ก้าวทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม แฃะเทคโนโลยี ในยุคโลกาภิวัตน์
2. ด้านสื่อ
บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค และ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอเนื้อหาที่ผลิตขึ้นผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และการเข้าถึงข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ งานนิทรรศการ สัมมนา กิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ หรือสื่อสังคมออน์ไลน์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านบริการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร
บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านการให้บริการสื่อสารทางการตลาดที่ครบวงจร เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาทางการตลาด การฝึกอบรมการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การจัดงานแสดงสินค้า การจัดการประชุมสัมมนา และกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ให้กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
4. ด้านพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล
บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งในส่วนที่เป็นแพลตฟอร์ม เครื่องมือ และแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคคลากรในองค์กรสมัยใหม่ ที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยในการสื่อสารด้วยรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้การสื่อสารการตลาดประสบความสำเร็จ และสามารถวัดผลได้อย่างแม่นยำ