ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์
  2. ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาด
  3. ธุรกิจบริการดิจิทัล
เลขทะเบียนบริษัท 0107553000051
โทรศัพท์ +66 (0) 2642 3400
โทรสาร +66 (0) 2641 2331
เว็บไซต์ www.arip.co.th, www.aripplc.com
E-mail address tarip@arip.co.th
ทุนจดทะเบียน 116,500,000 บาท
แบ่งเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 116,500,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จำนวน 466,000,000 หุ้น

—————————————————————————————————–

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

นายธนิต แกล้วเดชศรี กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ/ เลขานุการบริษัท
นางสาวฤชาภร สหวัฒนพงศ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาวทัศนีย์ เบ้ารักษา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
E-mail address tarip@arip.co.th