ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท                        บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง                      99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประเภทธุรกิจ                  ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์
  2. ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาด
  3. ธุรกิจบริการดิจิทัล

เลขทะเบียนบริษัท                                   0107553000051

โทรศัพท์                                                 +66 (0) 2642 3400

โทรสาร                                                  +66 (0) 2641 2331

เว็บไซต์                                                  www.arip.co.th, www.aripplc.com

E-mail address                                      tarip@arip.co.th

ทุนจดทะเบียน                                        116,500,000 บาท

แบ่งเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว            116,500,000 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ                          0.25 บาท

ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว         หุ้นสามัญ จำนวน 466,000,000 หุ้น

—————————————————————————————————–

  • ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

นายธนิต แกล้วเดชศรี                  กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์      กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวแอน เสียงสมบัติดี            ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

E-mail address : tarip@arip.co.th