โครงสร้างผู้ถือหุ้น


รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุุนชำระแล้ว ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย

          *ข้อบังคับบริษัท ข้อ 11 กำหนดว่า “คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป