CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

 1. ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 2. ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
 3. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน
 4. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
 5. ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม สนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน์
 6. รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
 • ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการประกวดวาดภาพ
  “การ์ดนี้เพื่อน้อง”
 • ร่วมสนับสนุนการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ของ
  “มูลนิธิสร้างเสริมไทย”
 • Thailand Top Company Awards 2014
  มอบรางวัลเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย ที่มีคุณภาพและคุณธรรมจริยธรรม
 • มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและด้านการศึกษา
 • มอบหนังสือและนิตยสารในเครือบริษัทฯ
  ให้กับ ฑัณทสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี
 • มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
  ให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม” เพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนงานด้านการวิจัย การศึกษา และการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ
 • มีนาคม พ.ศ.2554
  บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าไอทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มอบเงิน จากการประมูลไอแพด 2 และสินค้าไฮไลท์อื่นๆ รวมถึงเงินบริจาคจากประชาชนที่มาเดินงาน “คอมมาร์ต ไทยแลนด์ 2011” พร้อมทั้งการรับบริจาคเงิน จากพนักงานของ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 101,500 บาท ให้กับครอบครัวข่าว 3 ของ ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว และสึนามิ ที่ประเทศญี่ปุ่น
 • กันยายน พ.ศ.2554
  บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 9 ของมูลนิธิสร้างเสริมไทย ซึ่งเป็นโครงการประกวดภาพวาดของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและเด็กด้อยโอกาส เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ถ่ายทอดจินตนาการผ่านดินสอไม้ ปลายพู่กัน และหมึกสี ซึ่งเป็นความฝันของเด็กไทยส่วนหนึ่งในสังคม และได้นำภาพวาดที่ชนะเลิศมาผลิตเป็นการ์ดอวยพรปีใหม่ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจแก่เด็กที่ชนะการประกวด
 • กรกฏาคม พ.ศ. 2554
  บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) มอบตุ๊กตา ในโครงการตุ๊กตาสานฝัน (Dream Dolls) ให้แก่ น้องๆ ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี องค์กรที่ศึกษาโรคเด็ก และแนวทางการป้องกันปัญหาสุขภาพเด็กในระดับชาติ เพื่อส่งมอบความสุข และรอยยิ้มให้แก่น้องๆ ต่อไป
 • โครงการ “IT School Camping”
  กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม โดยนิตยสารคอมพิวเตอร์ทูเดย์ หนึ่งในนิตยสารในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ได้ยกทีมบรรณาธิการไปให้ความรู้ สาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีแก่น้องๆ เยาวชนชั้นประถมและมัธยมปลายถึงโรงเรียน เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงเรื่องใกล้ตัว เกี่ยวกับ IT พร้อมเกมสนุกๆ และของรางวัลมากมาย