สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคต บมจ. เออาร์ไอพี มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารจากบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)นำโดยนายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) และนางเอื้อมพร ปัญญาใสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการและผู้จัดการใหญ่บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เป็นเงินจำนวน 426,000 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนงานด้านการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี (ที่ 3 จากซ้าย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ที่ 2 จากซ้าย) และ ดร. ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)(ที่ 1 จากซ้าย)  เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณสุนีย์ จุลอารีสุข  อีเมล์ sunic@arip.co.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร  บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2642-3400 ต่อ 2500, 083-438-4555