หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ปี 2559

หลักเกณฑ์เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

(ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2558)

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม

     1.1 ต้องถือหุ้นบริษัทอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

    1.2 ผู้ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตาม 1.1 ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม

2. การเสนอวาระการประชุม

บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

     2.1 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

     2.2 เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

     2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการได้

     2.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

     2.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

     2.6 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

     2.7 เรื่องที่บริษัท ได้ดำเนินการแล้ว

     2.8 เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบายเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

     2.9 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2

     2.10 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

     2.11 เรื่องที่เสนอภายหลังจากระยะเวลาที่บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

3. คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
    3.1  มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

    3.2  มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

    3.3 มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    3.4 เป็นผู้มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ

    3.5 ไม่เคยถูกถอดถอน จากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน

    3.6 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

4. ขั้นตอนการพิจารณา

     4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” (แบบ ก.) หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” (แบบ ข.) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มอย่างไม่เป็นทางการได้ล่วงหน้าทาง E-mail Address : Tarip@arip.co.th  หรือโทรสาร 0-2641-2331 ก่อนส่งต้นฉบับที่ได้กรอกรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบการตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 ไปยัง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ชั้น 2 อาคารเออาร์ไอพี

99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ

   4.2 เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง

           4.2.1 หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี้

                ก) กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอวาระการประชุม

        เป็นบุคคลธรรมดา

        ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ   สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

       เป็นนิติบุคคล

         ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” (แบบ ก.) หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” (แบบ ข.) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

               ข) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” (แบบ ก.) หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน สำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” (แบบ ก.) หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” (แบบ ข.) นำส่งบริษัท

          4.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า”  (แบบ ก.) 1 แบบ ต่อ 1 วาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท”  (แบบ ข.) 1 แบบต่อ 1 รายชื่อ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

         4.2.3 ในกรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จะต้องมีเอกสารให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)

          4.2.4 ข้อมูลประกอบการพิจารณา(ถ้ามี)

     4.3 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

     4.4 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท ที่ www.aripplc.com  ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

     4.5 ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เลขานุการบริษัทจะนำเสนอรายชื่อดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยหากคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบจะบรรจุรายชื่อบุคคลดังกล่าว ในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

     4.6 บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท ที่ www.aripplc.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

Download : แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า (แบบ ก.)

Download : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (แบบ ข.)