ทีมผู้บริหาร และกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี อบรมเรื่อง ESG: Understanding & Crisis Management

ทีมผู้บริหาร และกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมอบรมหัวข้อ ESG: Understanding & Crisis Management เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของประเด็นด้าน ESG ที่มีผลต่อความยั่งยืนของบริษัท (Corporate Sustainability) ตลอดจนการจัดการวิกฤตที่เกิดขึ้นจากประเด็น ESG (ESG – related Crisis Management) และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ โดยมีอาจารย์อนันตชัย ยูรประถม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDi) เป็นวิทยากรให้ความรู้

โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการ กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือ, SVOA, DataOne, LeaseIT, IT CITY, SPVI, BOL, ARiP ณ อาคาร MS Siam Tower และทางออนไลน์