นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำของไทยในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ เป็นผู้ให้คำปรึกษา บริการสื่อสารการตลาด ทั้งทางด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ ไอที การศึกษา การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัดประชุมสัมมนา รวมทั้งผลิตสื่ออื่นๆ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“บริการ”) โดยในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทอาจมีความจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน”)ดาวน์โหลด

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แบบขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

แบบคำขอถอนความยินยอม

แบบฟอร์มร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล