กำหนดวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566