การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท