การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในความเห็นกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1