การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า