การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *