กำหนดวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563