คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559