ประกาศความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัวบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบับนี้ให้ท่านทราบถึงเหตุผล และวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ดาวน์โหลด

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงาน พนักงาน และผู้ฝึกงาน

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับการถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว