หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

หลักเกณฑ์เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

(ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2564)

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม

1.1 ต้องถือหุ้นบริษัทอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

1.2 ผู้ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตาม 1.1 ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม

1.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมได้โดย บริษัทไม่กำหนดเงื่อนเวลาหรือข้อกำหนดอื่นใดเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม

2. การเสนอวาระการประชุม

บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

2.1 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

2.2 เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการได้

2.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

2.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

2.6 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

2.7 เรื่องที่บริษัท ได้ดำเนินการแล้ว

2.8 เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบายเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

2.9 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1

2.10 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

2.11 เรื่องที่เสนอภายหลังจากระยะเวลาที่บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

3. คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
3.1  มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.2  มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.3 มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.4 เป็นผู้มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ

3.5 ไม่เคยถูกถอดถอน จากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน

3.6 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

4. ขั้นตอนการพิจารณา

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” (แบบ ก.) หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” (แบบ ข.) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มอย่างไม่เป็นทางการได้ล่วงหน้าทาง E-mail Address : Tarip@arip.co.th  หรือโทรสาร 0-2641-2331 ก่อนส่งต้นฉบับที่ได้กรอกรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบการตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 ไปยัง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ชั้น 2 อาคารเออาร์ไอพี

99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

 

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ

4.2 เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง

4.2.1 หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี้

ก) กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอวาระการประชุม

        เป็นบุคคลธรรมดา

        ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

       เป็นนิติบุคคล

ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” (แบบ ก.) หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” (แบบ ข.) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” (แบบ ก.) หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน สำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” (แบบ ก.) หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” (แบบ ข.) นำส่งบริษัท

4.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า”  (แบบ ก.) 1 แบบ ต่อ 1 วาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท”  (แบบ ข.) 1 แบบต่อ 1 รายชื่อ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

4.2.3 ในกรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีเอกสารให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)

4.2.4 ข้อมูลประกอบการพิจารณา(ถ้ามี)

4.3 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.4 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท ที่ www.aripplc.com  ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

4.5 ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เลขานุการบริษัทจะนำเสนอรายชื่อดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยหากคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบจะบรรจุรายชื่อบุคคลดังกล่าว ในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.6 บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท ที่ www.aripplc.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

Download : แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ปี 2565 (แบบ ก.)

Download : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปี 2565 (แบบ ข.)