หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

หลักเกณฑ์เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
(ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2557)

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม

1.1 ต้องถือหุ้นบริษัทอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
1.2 ผู้ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตาม 1.1 ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม

2. การเสนอวาระการประชุม

บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

2.1 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ระเบียบ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
2.2 เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการได้
2.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
2.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
2.6 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
2.7 เรื่องที่บริษัท ได้ดำเนินการแล้ว
2.8 เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบายเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
2.9 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2
2.10 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
2.11 เรื่องที่เสนอภายหลังจากระยะเวลาที่บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

3. คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่น
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3.2 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3.3 มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 เป็นผู้มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ
3.5 ไม่เคยถูกถอดถอน จากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน
3.6 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

4. ขั้นตอนการพิจารณา

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” (แบบ ก.) หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” (แบบ ข.) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มอย่างไม่เป็นทางการได้ล่วงหน้าทาง E-mail Address : Tarip@arip.co.th
หรือโทรสาร 0-2641-2331 ก่อนส่งต้นฉบับที่ได้กรอกรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบการตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 ไปยัง

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
ชั้น 2 อาคารเออาร์ไอพี
99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ

4.2 เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง

4.2.1 หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี้

ก) กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอวาระการประชุม

เป็นบุคคลธรรมดา
ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำเนาบัตรประชาชน
หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เป็นนิติบุคคล
ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อใน
“แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” (แบบ ก.) หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” (แบบ ข.)
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” (แบบ ก.) หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
สำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวม “แบบเสนอวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” (แบบ ก.) หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” (แบบ ข.) นำส่งบริษัท

4.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” (แบบ ก.) 1 แบบ
ต่อ 1 วาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” (แบบ ข.) 1 แบบต่อ
1 รายชื่อ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
4.2.3 ในกรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จะต้องมีเอกสารให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4.2.4 ข้อมูลประกอบการพิจารณา(ถ้ามี)

4.3 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุในวาระ
ดังกล่าวว่าเป็นเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
4.4 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท ที่ www.aripplc.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม
4.5 ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เลขานุการบริษัทจะนำเสนอรายชื่อดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท
โดยหากคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบจะบรรจุรายชื่อบุคคลดังกล่าว ในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
4.6 บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website
ของบริษัท ที่ www.aripplc.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

Download : แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
Download : 2015 Ordinary Shareholders Meeting Agenda Proposal Form (Form A)

Download : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการประจำปี 2558
Download : 2015 Ordinary Shareholders Meeting Director Candidate Proposal Form (Form B)