แจ้งการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *