แจ้งการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์