แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)