แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)