แจ้งงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี-2563