แจ้งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ