แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ