แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ