แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมประจำปี 2562 ของบริษัท (ครั้งที่ 2)