แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)