โครงสร้างผู้ถือหุ้น


รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

* คัสโตเดียน ของ บริษัท แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี ซึ่งถือหุ้นโดย Keppel Telecommunications & Transportation Ltd (“Keppel T&T”) ในสัดส่วนร้อยละ 100.00

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

            บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

            ในปี 2561 บริษัทงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุนสะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *