โครงสร้างผู้ถือหุ้น


รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

* คัสโตเดียน ของ บริษัท แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี ซึ่งถือหุ้นโดย Keppel Telecommunications & Transportation Ltd (“Keppel T&T”) ในสัดส่วนร้อยละ 100.00

 


* ข้อบังคับบริษัท กำหนดว่า “คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป
ในปี 2562 บริษัทงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุนสะสม สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *