ขายงาน เพื่อให้ถึงเป้าที่ได้รับมอบหมาย ,วิเคราะห์ ลูกค้า และนำเสนอ Products และ หรือ Services เหมาะสมกับลูกค้า

AE ( Sale ) Digital Marketing

ลักษณะงาน 

 • วางแผนการขาย เพื่อให้ถึงเป้าที่ได้รับมอบหมาย
 • สร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย เพื่อติดตามและจัดทำรายงานความคืบหน้า
 • Building Trusted Clients Relationship พัฒนาความสัมพันธ์และสามารถเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้กับลูกค้า
 • สามารถบริหารลูกค้า และสื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานเป็นทีมร่วมกับทีมอื่นและบุคคล คนอื่นได้
 • สามารถวิเคราะห์ ลูกค้า และสามารถนำเสนอ Products และ หรือ Services เหมาะสมกับลูกค้า และ งบประมาณที่ลูกค้ามีได้อย่างเหมาะสม
 • วางแผน ประสานงาน และดำเนินการติดต่อและพบลูกค้าเพื่อรับบรีฟแคมเปญจากลูกค้าโดยเฉพาะด้านงานOnline Marketing ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดกับลูกค้าได้ โดยจะต้องศึกษา และวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อบรีฟทีมงานได้
 • จัดเตรียม/นำเสนอรายละเอียดโครงการ (Proposal) และสามารถนำเสนองาน (Presentation Skill) ได้
  ติดตามประเมินผลและความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรายงานผลสะท้อนกลับให้ต้นสังกัดและทีมงานโครงการทราบ
 • รับบรีฟมา ส่งต่อให้ทีมเข้าใจไม่ตกหล่น
 • ทำ Present เก่ง ใช้ PowerPoint/Keynote เป็นอาวุธคู่ใจ
 • ขายเก่ง พูดคล่อง ฉะฉาน บุคคลิกดี มี Character
 • รักการเรียนรู้ พร้อมเรียนรู้เรื่องใหม่
 • มีประสบการณ์ก็ดี จบใหม่ไฟแรงพร้อมเรียนรู้ก็ได้

คุณสมบัติ 

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน AE/ Marketing หรือ Sales ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีพื้นฐานด้าน Digital Marketing
 • มีความสามารถในการนำเสนอในขั้นดี , มีบุคลิกภาพดี
 • มีประสบการณ์หรือความสามารถในการดูแล และ บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • สนใจส่ง Resume มาที่ Kochaporns@arip.co.th